Vad är trenden med balansmarknaden och stödtjänster?

Svar:

Balansmarknaden utvecklas och växer
Svenska kraftnät arbetar aktivt med utveckling av nya marknadslösningar för anskaffning av de tjänster som behövs för en robust drift av kraftsystemet, så dekan ske så kostnadseffektivt som möjligt.
Förändringarna innebär även att nya teknikslag och fler anläggningar än tidigare ges möjlighet att blir leverantörer av stödtjänster, vilket både ger möjlighet för företagen att öka sin lönsamhet och att bidra till en fortsatt hög leveranssäkerhet i vårt elsystem.
Behovet av stödtjänster ökar
Kraftsystemet är inne i en snabb och omfattande omvandling. De nya teknikerna för elproduktion har andra förmågor än de gamla och ger därför inte samma bidrag till kraftsystemets stabilitet som tidigare, vilket leder till behov av nya stödtjänster.
Övergången till en ökad andel förnyelsebar elproduktion som är väderberoende, medför att behovet av stödtjänster för balansering kommer öka.
Införandet av EU:s gemensamma inre marknad för el ställer också nya krav på hur balansering ske och hur balansmarknaderna ska utformas.
I praktiken leder det här sammantaget till utveckling av både nya stödtjänster och nya marknader för stödtjänster.
Svenska kraftnät önskar öka antalet leverantörer
Att tillgängliggöra marknaderna för stödtjänster för nya tekniker är ett viktigt steg i att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet och att upprätthålla driftsäkerheten på ett effektivt sätt även i framtiden.
Svenska kraftnät arbetar därför med att underlätta för nya tekniker att ta plats på marknaderna. Att öka antalet leverantörer är både en fråga om att säkerställa att tillräcklig flexibilitet kan bjudas in för det totala behovet samt att skapa tillräcklig konkurrens.

Fick du svar på din fråga? Kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Fler frågor och svar