Battericontainer 0,5MW

Med vår battericontainer, också förkortat BESS, får du ett energilager som är konstruerat och designat i Tyskland. Vår BESS kan anpassas efter era behov och önskemål. Den levereras till installationsplatsen där personal från oss kan vara med vid uppstart.

  Gör en offertförfrågan

  Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig.

  Offertförfrågan
  Battericontainer 0,5MW
  • Produktinformation
  • Dokumentation
  • Frågor och svar

  Dokumentation

  Frågor och svar

  • Hur fungerar stödtjänsten FCR-D?

   FCR-D (Frequency Containment Reserve) är en typ av stödtjänst som används för att reglera och balansera frekvensen i elnätet genom att agera som en snabbt reagerande last till exempel ett batterilager. FCR-D används för att hantera en plötslig över- eller underproduktion av el i systemet, vilket kan orsaka en förändring av frekvensen över det tillåtna intervallet.

   För att förklara hur FCR-D fungerar, låt oss ta ett exempel: Om det finns en överskottsproduktion av el i elnätet på grund av snabbare rotationshastighet hos generatorerna än vad som efterfrågas av förbrukarna, kommer frekvensen att öka över den normala nivån. För att minska frekvensen snabbt behövs en snabbt reagerande last som kan absorbera energin. Samma sak sker omvänt om vi tar ut mer energi ur nätet än vi har i produktion, då sjunker frekvensen. Då kan till exempel ett batterilager hjälpa till genom att ladda ur eller ladda upp.

   Det är viktigt att FCR-D-förbrukaren är redo att reagera snabbt på signalerna för att snabbt stabilisera frekvensen i elnätet. Denna typ av stödtjänst används för att snabbt reglera och balansera frekvensen för att undvika störningar och problem i elnätet och för att hålla frekvensen inom det tillåtna intervallet.

   oversiktlig-kravbild-for-reserver-december-2022-sve

  • Hur fungerar stödtjänsten FFR?

   FFR (Frequency Fast Reserve) är en stödtjänst som används för att snabbt hantera frekvensavvikelser i elnätet snabbare än FCR-D. Det syftar till att stabilisera frekvensen när det uppstår en obalans mellan elproduktion och elförbrukning. FFR är utformad för att agera som en snabbt reagerande kraftkälla till exempel ett batterilager och är tillgänglig för att justera frekvensen inom 0,7-1,3 sekunder efter att en avvikelse har uppstått.

   För att förklara hur FFR fungerar, låt oss ta ett exempel: Om det finns en plötslig ökning i elförbrukningen eller en minskning i elproduktionen i elnätet, kommer frekvensen att sjunka. För att återställa frekvensen till det normala intervallet snabbt behövs en snabbt reagerande kraftkälla.

   oversiktlig-kravbild-for-reserver-december-2022-sve

  • Vad är stödtjänster till svenska kraftnät?

   Stödtjänster till svenska kraftnät är olika typer av tjänster som erbjuds för att hjälpa till att balansera och upprätthålla stabiliteten i elnätet. Dessa tjänster är avgörande för att säkerställa en pålitlig och effektiv drift av elsystemet. Här är några vanliga exempel på stödtjänster till svenska kraftnät:

   Frekvensreglering: Frekvensregleringstjänster används för att balansera efterfrågan och produktion av el i realtid och upprätthålla en stabil frekvens i elnätet. Genom att snabbt justera elproduktionen eller förbrukningen kan frekvensavvikelser hanteras.

   Reservkraft: Reservkraftstjänster tillhandahåller snabbt tillgänglig kapacitet för att hantera oförutsedda avbrott i elproduktionen eller förbrukningen. Det kan vara i form av reservkraftverk eller andra enheter som kan aktiveras vid behov för att balansera elsystemet.
   Effektbalansering: Effektbalanseringstjänster används för att matcha ögonblicklig elproduktion och elförbrukning i realtid. Genom att justera elproduktionen eller förbrukningen kan dessa tjänster hjälpa till att upprätthålla en balans mellan utbud och efterfrågan.

   Spänningsreglering: Spänningsregleringstjänster används för att upprätthålla en stabil spänning i elnätet. Genom att justera spänningen kan variationer i elförsörjningen hanteras och säkerställa att anslutna apparater och utrustning fungerar korrekt.
   Svartstarttjänster: Svartstarttjänster är avsedda att återstarta elsystemet efter ett omfattande strömavbrott. Dessa tjänster tillhandahåller snabbt tillgänglig kraft för att starta upp kraftverk och återställa elförsörjningen i händelse av ett totalt avbrott.

   Dessa stödtjänster tillhandahålls av olika aktörer, inklusive kraftproducenter, nätoperatörer och specialiserade tjänsteleverantörer. Dessa aktörer deltar ofta i en reglerad marknad där de erbjuder sina tjänster och kompenseras för att upprätthålla en pålitlig drift av elsystemet.
   Det är värt att notera att specifika stödtjänster och deras organisation kan variera över tid och enligt den specifika regleringen och marknadsförutsättningarna i Sverige

   oversiktlig-kravbild-for-reserver-december-2022-sve
   forklarande-figur-for-stodtjanster

  • Vad är trenden med balansmarknaden och stödtjänster?

   Balansmarknaden utvecklas och växer
   Svenska kraftnät arbetar aktivt med utveckling av nya marknadslösningar för anskaffning av de tjänster som behövs för en robust drift av kraftsystemet, så dekan ske så kostnadseffektivt som möjligt.
   Förändringarna innebär även att nya teknikslag och fler anläggningar än tidigare ges möjlighet att blir leverantörer av stödtjänster, vilket både ger möjlighet för företagen att öka sin lönsamhet och att bidra till en fortsatt hög leveranssäkerhet i vårt elsystem.
   Behovet av stödtjänster ökar
   Kraftsystemet är inne i en snabb och omfattande omvandling. De nya teknikerna för elproduktion har andra förmågor än de gamla och ger därför inte samma bidrag till kraftsystemets stabilitet som tidigare, vilket leder till behov av nya stödtjänster.
   Övergången till en ökad andel förnyelsebar elproduktion som är väderberoende, medför att behovet av stödtjänster för balansering kommer öka.
   Införandet av EU:s gemensamma inre marknad för el ställer också nya krav på hur balansering ske och hur balansmarknaderna ska utformas.
   I praktiken leder det här sammantaget till utveckling av både nya stödtjänster och nya marknader för stödtjänster.
   Svenska kraftnät önskar öka antalet leverantörer
   Att tillgängliggöra marknaderna för stödtjänster för nya tekniker är ett viktigt steg i att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet och att upprätthålla driftsäkerheten på ett effektivt sätt även i framtiden.
   Svenska kraftnät arbetar därför med att underlätta för nya tekniker att ta plats på marknaderna. Att öka antalet leverantörer är både en fråga om att säkerställa att tillräcklig flexibilitet kan bjudas in för det totala behovet samt att skapa tillräcklig konkurrens.

  • Vad står BESS för?

   Benämningen BESS står för ”Battery Energy Storage System” men kan också benämnas som ESS. Det består av batterier för lagring av energi och kan användas för stödtjänster, arbitragehandel, peak-shaving mm.

  • Vad är balansmarknaden?

   Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet. För att göra det så köper vi in och aktiverar stödtjänster. Handeln ska ske på ett öppet, kostnadseffektivt och icke-diskriminerande sätt.
   Svenska kraftnät ansvarar för att säkerställa marknader för stödtjänster.
   En stödtjänst bidrar med en viss förmåga som kraftsystemet behöver, såsom en upp- eller nedreglering av produktion eller förbrukning av el.

  Se fler frågor och svar